• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش سلامي- دهستان بالاخواف- روستاي نصرآباد (40 ك .م شمال غرب خواف) وقفي بنا مسجد 05/22/1384 13202 قاجاريه خواف مسجد قديمي نصرآباد 1
  بخش مركزي- دهستان ميان خواف- روستاي خرگرد (5كيلومتري جنوب شرق خواف) وقفي بنا مسجد 10/15/1310 125 سلجوقي خواف مسجد جامع خرگرد (مدرسه نظاميه)* 2
  بخش مركزي- دهستان ميان خواف– روستاي خرگرد (5كيلومتري جنوب شرق خواف) وقفي بنا مدرسه 10/15/1310 126 تيموري خواف مدرسه غیاثیه خرگرد 3
  بخش جلگه زوزن- دهستان زوزن – 800متري شمال روستاي زوزن(60 ك .م جنوب غرب خواف) وقفي بنا مسجد 11/20/1318 340 قرن 7 ه . ق خواف مسجد ملک زوزن 4
  بخش سنگان- شهر سنگان - خيابان امام خميني – ميدان جهاد- خيابان توشن- كوچه مسجد گنبد وقفي بنا مسجد 03/20/1321 360 قرن 6 ه . ق خواف مسجد گنبد 5
  بخش سنگان- شهر سنگان- خيابان امام خميني-  ميدان جهاد - كوچه مسجد جامع- كوچه جلالي ها وقفي بنا مسجد 07/20/1376 1926 خوارزمشاهي خواف مسجد جامع سنگان خواف 6
  شهر خواف- بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء- خيابان شهاب- خيابان مسجد جامع- نبش مسجد جامع 3 وقفي بنا مسجد 07/20/1376 1927 تيموري - معاصر خواف مسجد جامع خواف 7
  بخش سلامي - دهستان سلامي- 3 ك .م شمال روستاي قلعه نو (33 كيلومتري شمال غرب خواف) خصوصي (محمدتاجر قريشي و اهالي روستا) بنا سد 07/19/1378 2454 قرن 9 ه .ق خواف سد سلامه 8
  شمال خواف - بالاي قلعه كوه بز وقفي بنا قلعه 05/19/1379 2775 قرن 8 ه .ق خواف قلعه بزه بلقیس 9
  شهر خواف - بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – انتهاي خيابان مدرس وقفي بنا حوض انبار 05/11/1380 4460 قاجاريه خواف حوض انبار آقاحسین 10
  بخش سلامي- مابين خيابان كوشك و دانش (25 كيلومتري شمال غرب خواف) خصوصي(سيدعلي قريشي) بنا باغ-كوشك 07/07/1381 6430 سلجوقي- معاصر خواف کوشک و باغ سلامه 11
  بخش سلامي- دهستان بالا خواف- 7كيلومتري جنوب روستاي فدك (50 ك . م شمال غرب خواف) وقفي بنا حوض انبار 11/12/1381 7478 قرن 9 ه .ق خواف حوض انبار رباط زیارت 12
  شهر خواف- بخش مركزي- ابتداي ورودي شهر- 300 متري غرب شهر خواف وقفي بنا آرامگاه 11/12/1381 7479 صفويه خواف مزار شاهزاده های شیرخانه 13
  بخش سلامي- دهستان بالا خواف- 7كيلومتري جنوب روستاي فدك (50 شمال غرب خواف) وقفي بنا سقاوه 11/12/1381 7480 اواخر قاجار خواف سقاوه رباط زیارت 14
  بخش سنگان– دهستان بستان– شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) وقفي بنا آرامگاه 11/12/1381 7486 قرن 9 ه .ق خواف مزار خواجه مجد ماضی 15
  شهر خواف - بخش مركزي- انتهاي خيابان خواجه يار – 1 كيلومتري جنوب غرب خواف- دامنه كوه خواجه يار وقفي بنا آب انبار 11/12/1381 7488 تيموري - صفويه خواف آب انبار های خواجه یار 16
  بخش مركزي- شهرنشتيفان – خيابان بهارستان – حد فاصل كوچه يادگاران و خيابان خيام (19 ك .م جنوب خواف) دولتي(ميراث فرهنگي) بنا آسياب 11/12/1381 7490 صفويه خواف آس بادهای نشتیفان 17
  بخش سلامي- دهستان بالا خواف- 7كيلومتري جنوب روستاي فدك(50 ك . م شمال غرب خواف) وقفي بنا مسجد 11/12/1381 7491 غزنويان خواف مسجد رباط زیارت 18
  شهر خواف– بخش مركزي- ابتداي ورودي شهر – 300 متري غرب شهر خواف عمومي بنا آب انبار 11/12/1381 7493 تيموري خواف آب انبار شاهزاده های شیرخانه 19
  بخش سنگان- شهر سنگان- خيابان امام خميني- امام خميني 10- بعد از قبرستان وقفي بنا مسجد 11/12/1381 7495 تيموري خواف مسجد سلطان شکربار 20
  بخش سنگان- شهر سنگان - خيابان امام خميني – امام خميني 10 – بعد از قبرستان- مجاور مسجد سلطان شكربار وقفي بنا آب انبار 01/24/1382 8268 تيموري خواف آب انبار مجموعه سلطان شکربار 21
  بخش مركزي- شهرنشتيفان – خيابان بهارستان – نبش كوچه گلستان ( 19 ك .م جنوب خواف) وقفي بنا مسجد 01/24/1382 8269 قرن 9 ه .ق خواف مسجد جامع نشتیفان (شيخ زين الدين) 22
  بخش سنگان- دهستان بستان- شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) وقفي بنا سقاوه 01/24/1382 8270 قرن 8 ه .ق خواف سقاوه نیاز آباد 23
  بخش جلگه زوزن - روستای جهان آباد دولتي بنا قلعه 01/24/1382 8271 ايلخاني خواف قلعه دختر چشمه قلعه 24
  بخش جلگه زوزن - روستای باغ بخشی دولتي بنا رباط 01/24/1382 8272 تيموري خواف رباط کال جنگی 25
  شهر خواف – بخش مركزي- انتهاي خيابان خواجه يار – 1 كيلومتري جنوب غرب خواف- دامنه كوه خواجه يار وقفي بنا آرامگاه 01/24/1382 8273 قاجاريه خواف مزار خواجه یار 26
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان امام خميني – ابتداي خيابان حافظ ابرو وقفي بنا مسجد 03/10/1382 8739 تيموري - صفويه خواف باغمزار و مسجد حافظ آبرو 27
  بخش سلامي-دهستان بالا خواف- ابتداي روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) وقفي بنا آب انبار 03/10/1382 8740 تيموري خواف آب انبار سجاوند 28
  بخش سلامي-دهستان بالا خواف- شمال روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) وقفي بنا آرامگاه 03/10/1382 8741 صدر اسلام - صفويه خواف مزارشیخ قطب الدین شکرریز 29
  بخش سنگان-دهستان پايين خواف-200 متري جنوب روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) وقفي بنا آب انبار 05/17/1383 11038 قرون متاخر اسلامي خواف آب انبار سينه 30
  شهر خواف-200 م كال خواجه يار - مقابل مسجد خطيب وقفي بنا آب انبار 05/17/1383 11053 تيموري خواف آب انبار خطيب ( ميان ده ) 31
  بخش جلگه زوزن - دهستان زوزن - ابتداي دره منگون دولتي بنا قلعه 06/16/1383 11134 تيموري - صفويه خواف قلعه سنگي منگون 32
  شهر خواف –بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – خيابان مدرس –نبش مدرس 14 وقفي بنا يخچال 05/11/1384 12396 قاجاريه خواف يخدان قديمي خواف 33
  شهر خواف– بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء –خيابان 72 تن – 72 تن 22 – چهارراه اول سمت راست وقفي بنا آب انبار 05/22/1384 13196 قرن 10ه.ق خواف آب انبار سيف الدين باخرزي 34
  بخش مركزي- دهستان ميان خواف- 50 متري شرق روستاي خرگرد (5كيلومتري جنوب شرق خواف) وقفي بنا آرامگاه - مزار 05/22/1384 13199 قرن 10-9ه.ق خواف مزار مير قوام الدين شيرازي 35
  شهر خواف –بخش مركذي- ابتداي ورودي شهر – سمت راست بلوار وحدت وقفي بنا حوض انبار 05/22/1384 13200 قاجاريه خواف حوض انبار ناده 36
  بخش سنگان- شهر سنگان - خيابان امام خميني – ميدان جهاد - كوچه مسجد جامع – مزار ركن الدين محمود وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13201 قاجاريه خواف مزار ركن الدين محمود سنگاني 37
  شهر خواف –بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان مسجد جامع- كوچه مسجد جامع 8 وقفي بنا مسجد 05/22/1384 13203 قاجاريه خواف مسجد بلال 38
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان پير احمد –  نبش پير احمد 1 وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13204 اواخرقاجار خواف مزار پير احمد خوافي 39
  بخش سنگان- شهر سنگان - خيابان امام خميني – ميدان جهاد- كوچه تيموريها وقفي بنا مسجد 05/22/1384 13205 قرن 11-12ه.ق خواف مسجد خطيب 40
  بخش مركزي – دهستان ميان خواف - سمت چپ جاده خرگرد وقفي بنا آب انبار 05/22/1384 13206 قرن 13-12ه.ق خواف آب انبار خرگرد 41
  بخش سنگان - روستاي مژن آباد - 700 متري شمال غرب روستا وقفي بنا آب انبار 05/22/1384 13207 قرون متاخراسلامي خواف آب انبار چهار يار 42
  بخش مركزي- دهستان ميان خواف- روستاي لاج (2 كيلومتري شمال غرب خواف) وقفي بنا حوض انبار 05/22/1384 13208 قرن10ه.ق خواف حوض انبار لاج 43
  بخش جلگه زوزن– دهستان زوزن– روستاي جهان آباد(70كيلومتري جنوب غرب خواف) وقفي بنا حوض انبار 05/22/1384 13209 قاجاريه - پهلوي اول خواف حوض انبار جهان آباد 44
  بخش سنگان-دهستان پايين خواف-روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) وقفي بنا مسجد 05/22/1384 13210 اواخر صفويه خواف مسجد برآباد 45
  بخش زوزن - دهستان زوزن- 15كيلومتري غرب روستاي زوزن (75 ك .م جنوب غرب خواف) دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13211 قرون ميانه اسلامي خواف قلعه سنگي ده برزو 46
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان مسجد جامع- كوچه مسجد جامع 8 وقفي بنا حوض انبار 05/22/1384 13212 صفويه خواف حوض انبار سرده 47
  بخش سنگان - شهر سنگان - ابتداي ورودي شهر- سمت راست جاده وقفي بنا يخچال 05/22/1384 13213 صفويه - قاجاريه خواف يخدان سنگان 48
  بخش سلامي - دهستان سلامي- 4كيلومتري جنوب غرب روستاي بنديوان(32 ك .م شمال غرب خواف) دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13312 قرن9-10ه.ق خواف بقاياي قلعه بنديوان 49
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – خيابان مدرس –مدرس 2 خصوصي(برادران شيرخاني) بنا منزل 05/25/1384 13376 پهلوي خواف خانه شيرخاني 50
  بخش سنگان–دهستان بستان- جانب جنوبي روستاي مژن آباد (65 ك .م جنوب خواف) وقفي بنا آرامگاه 12/06/1385 17416 قرن 5-6 ه .ق خواف مزار شيخ عبدل 51
  بخش مركزي- دهستان ميان خواف- روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف) وقفي بنا آرامگاه 12/06/1385 17428 صفويه خواف مزار خديجه خاتون 52
  بخش سنگان-دهستان پايين خواف- روستاي برآباد-پشت مسجد جامع(20 ك .م جنوب شرق خواف) وقفي بنا حوض انبار 12/06/1385 17435 تيموري خواف حوض انبار جوجوي 53
  بخش سنگان-دهستان پايين خواف- روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) وقفي بنا آرامگاه 12/14/1385 17876 صفويه خواف مزار شيخ صوفي 54
  بخش مركزي - دهستان ميان خواف - روستاي خرگرد وقفي بنا آرامگاه 12/27/1386 22303 اوايل پهلوي خواف آرامگاه ابوبكر وراق 55
  بخش سلامي - شهر سلامي خصوصي(ورثه مرحوم قريشي) بنا آسياب 12/27/1386 22311 پهلوي اول خواف آسياب دو قلو 56
  بخش سلامي - دهستان بالاخواف - روستاي سلمان - داخل بافت روستا خصوصي(دين محمداسلامي) بنا حوض انبار 05/02/1387 23092 اواخر قاجاريه خواف حوض انبار سلمان 57
  شهر خواف- خيابان شهاب - كوچه مسجد جامع - مسجد جامع 8 عمومي بنا سقاوه 12/18/1387 24983 قاجاريه خواف سقاوه ميان ده* 58
  شهر خواف - ميدان خاتم الانبياء - خيابان مدرس - نبش مدرس 2 وقفي بنا مسجد 12/18/1387 24988 اواخر قاجاريه خواف مسجد النبي 59
  بخش سنگان - دهستان پايين خواف - روستاي برآباد عمومي بنا حوض انبار 12/18/1387 24994 صفويه خواف حوض انبار ميدان 60
  بخش سنگان - دهستان بستان - روستاي نيازآباد عمومي بنا حوض انبار 12/18/1387 24996 صفويه خواف حوض انبار نياز آباد 61
  شهرخواف- ميدان امام خميني- خيابان شهاب- شهاب6- جنب مسجدمولانامطهري عمومي بنا آرامگاه 12/18/1387 24999 اواخر قاجاريه خواف مزار بي بي حور و بي بي نور 62
  بخش جلگه زوزن– دهستان كيبر - 250 م شرق روستاي علي آباد خصوصي (مرتضي قريشي) بنا كاخ 09/01/1388 28101 اوايل پهلوي خواف عمارت قريشي 63
  بخش سنگان – دهستان بستان - روستاي بغساني خصوصي (بغساني) بنا قلعه 09/01/1388 28102 قاجاريه خواف قلعه بغساني 64
  بخش سنگان – دهستان بستان - روستاي نيازآباد عمومي بنا مسجد 11/13/1388 29047 قاجاريه خواف مسجد قديمي نيازآباد 65
  بخش مركزي - دهستان ميان خواف - 1 ك .م غرب روستاي ارزنه دولتي بنا قلعه 11/13/1388 29051 قرن 14-12 ه .ق خواف بقاياي قلعه كهنه ارزنه 66
  بخش مركزي - دهستان ميان خواف - 700 م شمال غرب لاج دولتي بنا قلعه 11/13/1388 29053 اواخرقاجار خواف قلعه آقا حسين 67
  شهر خواف - ميدان خاتم الانبياء - خيابان مدرس - مدرس 11 دولتي بنا آسياب 11/13/1388 29068 قاجاريه خواف آس بادهاي خواف 68
  بخش مركزي- شهرنشتيفان – خيابان گلستان - بعد از مسجد جامع ( 19 ك .م جنوب خواف) دولتي بنا حوض انبار 10/08/1390 30473 صفويه خواف حوض انبار نشتيفان 69
  بخش سلامي- دهستان بالا خواف- 7 كيلومتري جنوب روستاي فدك (50 ك .م شمال غرب خواف) وقفي بنا مجموعه مجموعه 12/25/1378 2602 ساساني - صفويه خواف مجموعه تاریخی رباط زیارت 70
  بخش سنگان- دهستان بستان- شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) وقفي بنا مجموعه مجموعه 02/18/1380 3775 قرن 9 ه .ق خواف مجموعه نیاز آباد 71
  بخش مركزي- دهستان ميان خواف- 3كيلومتري شمال روستاي لاج وقفي بنا مجموعه مجموعه 05/11/1380 4459 تيموري خواف مجموعه تاریخی مزار کبودانی 72
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3518 تاريخي- اسلامي خواف تپه دوی 73
    دولتي تپه تپه 05/11/1380 4461 تاريخي خواف تپه باستانی بیاس آباد 74
    دولتي تپه تپه 11/12/1381 7482 هزاره 1 ق .م - تاريخي خواف تپه سیاه زوزن 75
    خصوصي تپه تپه 11/12/1381 7485 تاريخي- اسلامي خواف تپه های گورکی (گبري) 76
    دولتي تپه تپه 01/24/1382 8274 تاريخي- قرون اوليه اسلامي خواف تپه گورکی زوزن 77
    وقفي تپه تپه 05/22/1384 13197 قرن 7-9ه .ق خواف تپه قلعه شرخون 78
    خصوصي محوطه شهر تاريخي 06/30/1378 2421 قرن 4-7 ه .ق خواف شهرتاریخی زوزن 79
    دولتي محوطه شهر تاريخي 06/12/1380 3774 تاريخي- اسلامي خواف شهر تاریخی سیراوند 80
    دولتي محوطه محوطه 11/12/1381 7492 اسلامي خواف محوطه باستانی قلعه گبری 81
    خصوصي محوطه شهر تاريخي 05/07/1382 9289 صدر اسلام- تيموري خواف شهر تاريخي خرگرد 82
    دولتي محوطه محوطه 05/17/1383 11037 تاريخي- قرن 10 ه .ق خواف محوطه باستاني نياز آباد 83
    وقفي محوطه محوطه 05/22/1384 13198 قرن 7-8 ه .ق خواف محوطه زيارت سيجاوند 84
    دولتي محوطه محوطه 05/22/1384 13313 قرن9-7 ه.ق خواف محوطه سيجاوند (سيراوند) 85


   
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق