• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
  آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملي شهرستان خواف
   
  آدرس شماره ثبت قدمت نام اثر رديف
  بخش مركزي– روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) 125 سلجوقي مسجد جامع خرگرد (مدرسه نظاميه) 1
  بخش مركزي– روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) 126 تيموري مدرسه غیاثیه خرگرد 2
  بخش جلگه زوزن– 800متري شمال روستاي زوزن(60 ك .م جنوب غرب خواف) 340 قرن 7 هـ . ق مسجد ملک زوزن 3
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – ميدان جهاد- خيابان توشن- كوچه مسجد گنبد 360 قرن 6 هـ . ق مسجد گنبد 4
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – ميدان جهاد - كوچه مسجد جامع – كوچه جلاليها 1926 خوارزمشاهي مسجد جامع سنگان خواف 5
  بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان مسجد جامع- نبش مسجد جامع 3 1927 تيموري - معاصر مسجد جامع خواف 6
  بخش جلگه زوزن– 300متري شمال روستاي زوزن(60 ك .م جنوب غرب خواف) 2421 قرن 4-7 هـ .ق شهرتاریخی زوزن 7
  بخش سلامي - 3 ك .م شمال روستاي قلعه نو (33 كيلومتري شمال غرب خواف) 2454 قرن 9 هـ .ق سد سلامه 8
  بخش سلامي - 7 كيلومتري جنوب روستاي فدك (50 ك .م شمال غرب خواف) 2602 ساساني - صفويه مجموعه تاریخی رباط زیارت 9
  شمال خواف - بالاي قلعه كوه بز 2775 قرن 8 هـ .ق قلعه بزه بلقیس 10
  بخش سلامي - 1 ك م شمال شرق روستاي ولي آباد (45 كيلومتري شمالغرب خواف) 3518 تاريخي - اسلامي تپه دوی 11
  12 کیلومتری غرب چمن آباد 3774 تاريخي - اسلامي شهر تاریخی سیراوند 12
  بخش سنگان– شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) 3775 قرن 9 هـ .ق مجموعه نیاز آباد 13
  بخش مركزي - 3كيلومتري شمال روستاي لاج 4459 تيموري مجموعه تاریخی مزار کبودانی 14
  بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – انتهاي خيابان مدرس 4460 قاجاريه حوض انبار آقاحسین 15
  بخش جلگه زوزن زن – 200 متري شمال روستاي بياس آباد 4461 تاريخي تپه باستانی بیاس آباد 16
  بخش سلامي – مابين خيابان كوشك و دانش (25 كيلومتري شمال غرب خواف) 6430 سلجوقي- معاصر کوشک و باغ سلامه 17
  بخش سلامي - 7كيلومتري جنوب روستاي فدك(50 ك . م شمال غرب خواف) 7478 قرن 9 هـ .ق حوض انبار رباط زیارت 18
  بخش مركزي- ابتداي ورودي شهر – 300 متري غرب شهر خواف 7479 صفويه مزار شاهزاده های شیر خانه 19
  بخش سلامي- 7كيلومتري جنوب روستاي فدك(50 شمال غرب خواف) 7480 اواخر قاجار سقاوه رباط زیارت 20
  بخش جلگه زوزن– 4 ك .م شرق روستاي زوزن (60 ك .م جنوب غرب خواف) 7482 هزاره 1 ق.م - تاريخي تپه سیاه زوزن 21
  بخش جلگه زوزن– 2 ك .م جنوب روستاي بياس آباد 7485 تاريخي - اسلامي تپه های گورکی (گبري) 22
  بخش سنگان– شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) 7486 قرن 9 هـ .ق مزار خواجه مجد ماضی 23
  بخش مركزي- انتهاي خيابان خواجه يار – 1 كيلومتري جنوب غرب خواف- دامنه كوه خواجه يار 7488 تيموري - صفويه آب انبار های خواجه یار 24
  بخش مركزي- شهرنشتيفان – خيابان بهارستان – حد فاصل كوچه يادگاران و خيابان خيام (19 ك .م جنوب خواف) 7490 صفويه آس بادهای نشتیفان 25
  بخش سلامي - 7كيلومتري جنوب روستاي فدك(50 ك . م شمال غرب خواف) 7491 غزنويان مسجد رباط زیارت 26
  بخش مركزي– 50 متري شرق روستاي خرگرد(5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) 7492 اسلامي محوطه باستانی قلعه گبری 27
  شهر خواف – بخش مركزي- ابتداي ورودي شهر – 300 متري غرب شهر خواف 7493 تيموري آب انبار شاهزاده های شیرخانه 28
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – امام خميني 10 – بعد از قبرستان 7495 تيموري مسجد سلطان شکربار 29
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – امام خميني 10 – بعد از قبرستان- مجاور مسجد سلطان شكربار 8268 تيموري آب انبار مجموعه سلطان شکربار 30
  بخش مركزي- شهرنشتيفان – خيابان بهارستان – نبش كوچه گلستان ( 19 ك .م جنوب خواف) 8269 قرن 9 هـ .ق مسجد جامع نشتیفان (شيخ زين الدين) 31
  بخش سنگان– شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) 8270 قرن 8 هـ .ق سقاوه نیاز آباد 32
  بخش جلگه زوزن - روستای جهان آباد 8271 ايلخاني قلعه دختر چشمه قلعه 33
  بخش جلگه زوزن - روستای باغ بخشی 8272 تيموري رباط کال جنگی 34
  شهر خواف- بخش مركزي- انتهاي خيابان خواجه يار- 1 كيلومتري جنوب غرب خواف- دامنه كوه خواجه يار 8273 قاجاريه مزار خواجه یار 35
  بخش جلگه زوزن– 2 ك .م شرق روستاي زوزن (60 ك .م جنوب غرب خواف) 8274 تاريخي- قرون اوليه اسلامي تپه گورکی زوزن 36
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان امام خميني – ابتداي خيابان حافظ ابرو 8739 تيموري - صفويه باغمزار و مسجد حافظ آبرو 37
  بخش سلاميف- ابتداي روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) 8740 تيموري آب انبار سجاوند 38
  بخش سلامي - شمال روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) 8741 صدر اسلام - صفويه مزارشیخ قطب الدین شکرریز 39
  بخش مركزي– روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) 9289 صدر اسلام - تيموري شهر تاريخي خرگرد 40
  بخش سنگان– 3ك.م جنوب روستاي نيازآباد- (45 ك .م جنوب شرق خواف) 11037 تاريخي- قرن 10 هـ. ق محوطه باستاني نياز آباد 41
  بخش سنگان- 200 متري جنوب روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) 11038 قرون متاخر اسلامي آب انبار سينه 42
  200 م كال خواجه يار - مقابل مسجد خطيب 11053 تيموري آب انبار خطيب (ميان ده) 43
  بخش جلگه زوزن - - ابتداي دره منگون 11134 تيموري - صفويه قلعه سنگي منگون 44
  شهر خواف –بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – خيابان مدرس –نبش مدرس 14 12396 قاجاريه يخدان قديمي خواف 45
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء –خيابان 72 تن – 72 تن 22 – چهارراه اول سمت راست 13196 قرن 10هـ .ق آب انبار سيف الدين باخرزي 46
  بخش جلگه زوزن– 8 ك .م جنوب شرق روستاي زوزن (60 ك .م جنوب غرب خواف) 13197 قرن 7-9هـ .ق تپه قلعه شرخون 47
  بخش سلامي - غرب روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) 13198 قرن 7-8 هـ .ق محوطه زيارت سيجاوند 48
  بخش مركزي– 50 متري شرق روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) 13199 قرن 10-9 هـ .ق مزار مير قوام الدين شيرازي 49
  شهر خواف –بخش مركزي- ابتداي ورودي شهر – سمت راست بلوار وحدت 13200 قاجاريه حوض انبار ناده 50
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – ميدان جهاد - كوچه مسجد جامع – مزار ركن الدين محمود 13201 قاجاريه مزار ركن الدين محمود سنگاني 51
  بخش سلامي- روستاي نصرآباد (40 ك .م شمال غرب خواف) 13202 قاجاريه مسجد قديمي نصرآباد 52
  شهر خواف –بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان مسجد جامع- كوچه مسجد جامع 8 13203 قاجاريه مسجد بلال 53
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان پير احمد – نبش پير احمد 1 13204 اواخرقاجار مزار پير احمد خوافي 54
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – ميدان جهاد- كوچه تيموريها 13205 قرن 11-12هـ .ق مسجد خطيب 55
  بخش مركزي - سمت چپ جاده خرگرد 13206 قرن 13-12هـ .ق آب انبار خرگرد 56
  بخش سنگان - روستاي مژن آباد - 700 متري شمال غرب روستا 13207 قرون متاخراسلامي آب انبار چهار يار 57
  بخش مركزي- روستاي لاج (2 كيلومتري شمال غرب خواف) 13208 قرن10هـ .ق حوض انبار لاج 58
  بخش جلگه زوزن –روستاي جهان آباد(70 كيلومتري جنوب غرب خواف) 13209 قاجاريه - پهلوي اول حوض انبار جهان آباد 59
  بخش سنگان- روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) 13210 اواخر صفويه مسجد برآباد 60
  بخش زوزن 15كيلومتري غرب روستاي زوزن (75 ك .م جنوب غرب خواف) 13211 قرون ميانه اسلامي قلعه سنگي ده برزو 61
  شهر خواف- بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء- خيابان شهاب- خيابان مسجد جامع- كوچه مسجد جامع 8 13212 صفويه حوض انبار سرده 62
  بخش سنگان - شهرسنگان- ابتداي ورودي شهر- سمت راست جاده 13213 صفويه - قاجاريه يخدان سنگان 63
  بخش سلامي - 4كيلومتري جنوب غرب روستاي بنديوان(32 ك .م شمال غرب خواف) 13312 قرن9-10هـ .ق بقاياي قلعه بنديوان 64
  بخش سلامي- غرب روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) 13313 قرن9-7هـ .ق محوطه سيجاوند ( سيراوند ) 65
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – خيابان مدرس –مدرس 2 13376 پهلوي خانه شيرخاني 66
  بخش سنگان–– جانب جنوبي روستاي مژن آباد (65 ك .م جنوب خواف) 17416 قرن 5-6 هـ .ق مزار شيخ عبدل 67
  بخش مركزي –روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) 17428 صفويه مزار خديجه خاتون 68
  بخش سنگان- روستاي برآباد-پشت مسجد جامع(20 ك .م جنوب شرق خواف) 17435 تيموري حوض انبار جوجوي 69
  بخش سنگان- - روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) 17876 صفويه مزار شيخ صوفي 70
  بخش مركزي - روستاي خرگرد 22303 اوايل پهلوي آرامگاه ابوبكر وراق 71
  بخش سلامي - شهر سلامي 22311 پهلوي اول آسياب دو قلو 72
  بخش سلامي - روستاي سلمان - داخل بافت روستا 23092 اواخر قاجاريه حوض انبار سلمان 73
  شهر خواف - خيابان شهاب - كوچه مسجد جامع - مسجد جامع 8 24983 قاجاريه سقاوه ميان ده 74
  شهر خواف - ميدان خاتم الانبياء - خيابان مدرس - نبش مدرس 2 24988 اواخر قاجاريه مسجد النبي 75
  بخش سنگان - روستاي برآباد 24994 صفويه حوض انبار ميدان 76
  بخش سنگان - روستاي نيازآباد 24996 صفويه حوض انبار نياز آباد 77
  شهر خواف - ميدان امام خميني - خيابان شهاب - شهاب 6 -جنب مسجد مولانا مطهري 24999 اواخر قاجاريه مزار بي بي حور و بي بي نور 78
  بخش جلگه زوزن- 250 م شرق روستاي علي آباد 28101 اوايل پهلوي عمارت قريشي 79
  بخش سنگان – روستاي بغساني 28102 قاجاريه قلعه بغساني 80
  بخش سنگان - روستاي نيازآباد 29047 قاجاريه مسجد قديمي نيازآباد 81
  بخش مركزي -1 ك .م غرب روستاي ارزنه 29051 قرن 14-12 هـ.ق بقاياي قلعه كهنه ارزنه 82
  بخش مركزي -  700 م شمال غرب لاج 29053 اواخرقاجار قلعه آقا حسين 83
  شهر خواف - ميدان خاتم الانبياء - خيابان مدرس - مدرس 11 29068 قاجاريه آس بادهاي خواف 84
  بخش مرکزی – شمالغربی بافت تیزاب   قاجاریه آس بادهای تیزاب 85
  بخش مرکزی – جنوب روستای مهرآباد   قاجاریه آس بادهای مهرآباد 86
  بخش مرکزی – مقابل حسینیه خرگرد   قاجاریه آس بادهای خرگرد 87
  بخش سنگان – جنب حسینیه برآباد   قاجاریه آس بادهای شماره 1 برآباد 88
  بخش سنگان – جنب مدرسه برآباد   قاجاریه آس بادهای شماره 2 برآباد 89
  بخش سنگان – داخل بافت روستای برآباد   قاجاریه آس بادهای شماره 3 برآباد 90
  بخش سنگان – داخل بافت روستای برآباد   قاجاریه آس بادهای شماره 4 برآباد 91
   
   
   
سایر شهرستان ها
خدمات الکترونیک
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق