• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
  آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملي شهرستان خواف
   
  آدرس وضعیت حفاظت
  مکان (نگهبان)
  شماره ثبت قدمت نام اثر رديف
  بخش مركزي– روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) دارای هیات امناء 125 سلجوقي مسجد جامع خرگرد (مدرسه نظاميه) 1
  بخش مركزي– روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) دارد 126 تيموري مدرسه غیاثیه خرگرد 2
  بخش جلگه زوزن– 800متري شمال روستاي زوزن(60 ك .م جنوب غرب خواف) دارد 340 قرن 7 هـ . ق مسجد ملک زوزن 3
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – ميدان جهاد- خيابان توشن- كوچه مسجد گنبد دارای هیات امناء 360 قرن 6 هـ . ق مسجد گنبد 4
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – ميدان جهاد - كوچه مسجد جامع – كوچه جلاليها دارای هیات امناء 1926 خوارزمشاهي مسجد جامع سنگان خواف 5
  بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان مسجد جامع- نبش مسجد جامع 3 دارای هیات امناء 1927 تيموري - معاصر مسجد جامع خواف 6
  بخش جلگه زوزن– 300متري شمال روستاي زوزن(60 ك .م جنوب غرب خواف) دارد 2421 قرن 4-7 هـ .ق شهرتاریخی زوزن 7
  بخش سلامي - 3 ك .م شمال روستاي قلعه نو (33 كيلومتري شمال غرب خواف) ندارد 2454 قرن 9 هـ .ق سد سلامه 8
  بخش سلامي - 7 كيلومتري جنوب روستاي فدك (50 ك .م شمال غرب خواف) ندارد 2602 ساساني - صفويه مجموعه تاریخی رباط زیارت 9
  شمال خواف - بالاي قلعه كوه بز ندارد 2775 قرن 8 هـ .ق قلعه بزه بلقیس 10
  بخش سلامي - 1 ك م شمال شرق روستاي ولي آباد (45 كيلومتري شمالغرب خواف) ندارد 3518 تاريخي - اسلامي تپه دوی 11
  12 کیلومتری غرب چمن آباد ندارد 3774 تاريخي - اسلامي شهر تاریخی سیراوند 12
  بخش سنگان– شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) ندارد 3775 قرن 9 هـ .ق مجموعه نیاز آباد 13
  بخش مركزي - 3كيلومتري شمال روستاي لاج ندارد 4459 تيموري مجموعه تاریخی مزار کبودانی 14
  بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – انتهاي خيابان مدرس ندارد 4460 قاجاريه حوض انبار آقاحسین 15
  بخش جلگه زوزن زن – 200 متري شمال روستاي بياس آباد ندارد 4461 تاريخي تپه باستانی بیاس آباد 16
  بخش سلامي – مابين خيابان كوشك و دانش (25 كيلومتري شمال غرب خواف) دارد 6430 سلجوقي- معاصر کوشک و باغ سلامه 17
  بخش سلامي - 7كيلومتري جنوب روستاي فدك(50 ك . م شمال غرب خواف) ندارد 7478 قرن 9 هـ .ق حوض انبار رباط زیارت 18
  بخش مركزي- ابتداي ورودي شهر – 300 متري غرب شهر خواف ندارد 7479 صفويه مزار شاهزاده های شیر خانه 19
  بخش سلامي- 7كيلومتري جنوب روستاي فدك(50 شمال غرب خواف) ندارد 7480 اواخر قاجار سقاوه رباط زیارت 20
  بخش جلگه زوزن– 4 ك .م شرق روستاي زوزن (60 ك .م جنوب غرب خواف) ندارد 7482 هزاره 1 ق .م - تاريخي تپه سیاه زوزن 21
  بخش جلگه زوزن– 2 ك .م جنوب روستاي بياس آباد ندارد 7485 تاريخي - اسلامي تپه های گورکی (گبري) 22
  بخش سنگان– شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) ندارد 7486 قرن 9 هـ .ق مزار خواجه مجد ماضی 23
  بخش مركزي- انتهاي خيابان خواجه يار – 1 كيلومتري جنوب غرب خواف- دامنه كوه خواجه يار ندارد 7488 تيموري - صفويه آب انبار های خواجه یار 24
  بخش مركزي- شهرنشتيفان – خيابان بهارستان – حد فاصل كوچه يادگاران و خيابان خيام (19 ك .م جنوب خواف) دارد 7490 صفويه آس بادهای نشتیفان 25
  بخش سلامي - 7كيلومتري جنوب روستاي فدك(50 ك . م شمال غرب خواف) ندارد 7491 غزنويان مسجد رباط زیارت 26
  بخش مركزي– 50 متري شرق روستاي خرگرد(5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) ندارد 7492 اسلامي محوطه باستانی قلعه گبری 27
  شهر خواف – بخش مركزي- ابتداي ورودي شهر – 300 متري غرب شهر خواف ندارد 7493 تيموري آب انبار شاهزاده های شیرخانه 28
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – امام خميني 10 – بعد از قبرستان دارای هیات امناء 7495 تيموري مسجد سلطان شکربار 29
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – امام خميني 10 – بعد از قبرستان- مجاور مسجد سلطان شكربار ندارد 8268 تيموري آب انبار مجموعه سلطان شکربار 30
  بخش مركزي- شهرنشتيفان – خيابان بهارستان – نبش كوچه گلستان ( 19 ك .م جنوب خواف) دارای هیات امناء 8269 قرن 9 هـ .ق مسجد جامع نشتیفان (شيخ زين الدين) 31
  بخش سنگان– شمال روستاي نيازآباد- (43 ك .م جنوب شرق خواف) ندارد 8270 قرن 8 هـ .ق سقاوه نیاز آباد 32
  بخش جلگه زوزن - روستای جهان آباد ندارد 8271 ايلخاني قلعه دختر چشمه قلعه 33
  بخش جلگه زوزن - روستای باغ بخشی ندارد 8272 تيموري رباط کال جنگی 34
  شهر خواف- بخش مركزي- انتهاي خيابان خواجه يار- 1 كيلومتري جنوب غرب خواف- دامنه كوه خواجه يار ندارد 8273 قاجاريه مزار خواجه یار 35
  بخش جلگه زوزن– 2 ك .م شرق روستاي زوزن (60 ك .م جنوب غرب خواف) ندارد 8274 تاريخي - قرون اوليه اسلامي تپه گورکی زوزن 36
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان امام خميني – ابتداي خيابان حافظ ابرو هیات امناء دارد 8739 تيموري - صفويه باغمزار و مسجد حافظ آبرو 37
  بخش سلاميف- ابتداي روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) ندارد 8740 تيموري آب انبار سجاوند 38
  بخش سلامي - شمال روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) ندارد 8741 صدر اسلام - صفويه مزارشیخ قطب الدین شکرریز 39
  بخش مركزي– روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) ندارد 9289 صدر اسلام - تيموري شهر تاريخي خرگرد 40
  بخش سنگان– 3ك.م جنوب روستاي نيازآباد- (45 ك .م جنوب شرق خواف) ندارد 11037 تاريخي - قرن 10 هـ . ق محوطه باستاني نياز آباد 41
  بخش سنگان- 200 متري جنوب روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) ندارد 11038 قرون متاخر اسلامي آب انبار سينه 42
  200 م كال خواجه يار - مقابل مسجد خطيب ندارد 11053 تيموري آب انبار خطيب ( ميان ده ) 43
  بخش جلگه زوزن - - ابتداي دره منگون ندارد 11134 تيموري - صفويه قلعه سنگي منگون 44
  شهر خواف –بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – خيابان مدرس –نبش مدرس 14 ندارد 12396 قاجاريه يخدان قديمي خواف 45
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء –خيابان 72 تن – 72 تن 22 – چهارراه اول سمت راست ندارد 13196 قرن 10هـ .ق آب انبار سيف الدين باخرزي 46
  بخش جلگه زوزن– 8 ك .م جنوب شرق روستاي زوزن (60 ك .م جنوب غرب خواف) ندارد 13197 قرن 7-9هـ .ق تپه قلعه شرخون 47
  بخش سلامي - غرب روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) ندارد 13198 قرن 7-8 هـ .ق محوطه زيارت سيجاوند 48
  بخش مركزي– 50 متري شرق روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) ندارد 13199 قرن 10-9 هـ .ق مزار مير قوام الدين شيرازي 49
  شهر خواف –بخش مركزي- ابتداي ورودي شهر – سمت راست بلوار وحدت ندارد 13200 قاجاريه حوض انبار ناده 50
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – ميدان جهاد - كوچه مسجد جامع – مزار ركن الدين محمود ندارد 13201 قاجاريه مزار ركن الدين محمود سنگاني 51
  بخش سلامي- روستاي نصرآباد (40 ك .م شمال غرب خواف) دارای هیات امناء 13202 قاجاريه مسجد قديمي نصرآباد 52
  شهر خواف –بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان مسجد جامع- كوچه مسجد جامع 8 دارای هیات امناء 13203 قاجاريه مسجد بلال 53
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء - خيابان شهاب – خيابان پير احمد – نبش پير احمد 1 دارای هیات امناء 13204 اواخرقاجار مزار پير احمد خوافي 54
  بخش سنگان- خيابان امام خميني – ميدان جهاد- كوچه تيموريها دارای هیات امناء 13205 قرن 11-12هـ .ق مسجد خطيب 55
  بخش مركزي - سمت چپ جاده خرگرد ندارد 13206 قرن 13-12هـ .ق آب انبار خرگرد 56
  بخش سنگان - روستاي مژن آباد - 700 متري شمال غرب روستا ندارد 13207 قرون متاخراسلامي آب انبار چهار يار 57
  بخش مركزي- روستاي لاج (2 كيلومتري شمال غرب خواف) ندارد 13208 قرن10هـ .ق حوض انبار لاج 58
  بخش جلگه زوزن –روستاي جهان آباد(70 كيلومتري جنوب غرب خواف) ندارد 13209 قاجاريه - پهلوي اول حوض انبار جهان آباد 59
  بخش سنگان- روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) دارای هیات امناء 13210 اواخر صفويه مسجد برآباد 60
  بخش زوزن 15كيلومتري غرب روستاي زوزن (75 ك .م جنوب غرب خواف) ندارد 13211 قرون ميانه اسلامي قلعه سنگي ده برزو 61
  شهر خواف- بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء- خيابان شهاب- خيابان مسجد جامع- كوچه مسجد جامع 8 ندارد 13212 صفويه حوض انبار سرده 62
  بخش سنگان - شهرسنگان- ابتداي ورودي شهر- سمت راست جاده ندارد 13213 صفويه - قاجاريه يخدان سنگان 63
  بخش سلامي - 4كيلومتري جنوب غرب روستاي بنديوان(32 ك .م شمال غرب خواف) ندارد 13312 قرن9-10هـ .ق بقاياي قلعه بنديوان 64
  بخش سلامي- غرب روستاي سيجاوند (50 كيلومتري شمال غرب خواف) ندارد 13313 قرن9-7هـ .ق محوطه سيجاوند ( سيراوند ) 65
  شهر خواف – بخش مركزي- ميدان خاتم الانبياء – خيابان مدرس –مدرس 2 ندارد 13376 پهلوي خانه شيرخاني 66
  بخش سنگان–– جانب جنوبي روستاي مژن آباد (65 ك .م جنوب خواف) ندارد 17416 قرن 5-6 هـ .ق مزار شيخ عبدل 67
  بخش مركزي –روستاي خرگرد (5 كيلومتري جنوب شرق خواف ) ندارد 17428 صفويه مزار خديجه خاتون 68
  بخش سنگان- روستاي برآباد-پشت مسجد جامع(20 ك .م جنوب شرق خواف) ندارد 17435 تيموري حوض انبار جوجوي 69
  بخش سنگان- - روستاي برآباد(20 ك .م جنوب شرق خواف) ندارد 17876 صفويه مزار شيخ صوفي 70
  بخش مركزي - روستاي خرگرد ندارد 22303 اوايل پهلوي آرامگاه ابوبكر وراق 71
  بخش سلامي - شهر سلامي ندارد 22311 پهلوي اول آسياب دو قلو 72
  بخش سلامي - روستاي سلمان - داخل بافت روستا ندارد 23092 اواخر قاجاريه حوض انبار سلمان 73
  شهر خواف - خيابان شهاب - كوچه مسجد جامع - مسجد جامع 8 ندارد 24983 قاجاريه سقاوه ميان ده 74
  شهر خواف - ميدان خاتم الانبياء - خيابان مدرس - نبش مدرس 2 دارای هیات امناء 24988 اواخر قاجاريه مسجد النبي 75
  بخش سنگان - روستاي برآباد ندارد 24994 صفويه حوض انبار ميدان 76
  بخش سنگان - روستاي نيازآباد ندارد 24996 صفويه حوض انبار نياز آباد 77
  شهر خواف - ميدان امام خميني - خيابان شهاب - شهاب 6 -جنب مسجد مولانا مطهري دارای هیات امناء 24999 اواخر قاجاريه مزار بي بي حور و بي بي نور 78
  بخش جلگه زوزن- 250 م شرق روستاي علي آباد خصوصی 28101 اوايل پهلوي عمارت قريشي 79
  بخش سنگان – روستاي بغساني مسکونی 28102 قاجاريه قلعه بغساني 80
  بخش سنگان - روستاي نيازآباد ندارد 29047 قاجاريه مسجد قديمي نيازآباد 81
  بخش مركزي -1 ك .م غرب روستاي ارزنه ندارد 29051 قرن 14-12 هـ .ق بقاياي قلعه كهنه ارزنه 82
  بخش مركزي -  700 م شمال غرب لاج ندارد 29053 اواخرقاجار قلعه آقا حسين 83
  شهر خواف - ميدان خاتم الانبياء - خيابان مدرس - مدرس 11 ندارد 29068 قاجاريه آس بادهاي خواف 84
  بخش مرکزی – شمالغربی بافت تیزاب ندارد   قاجاریه آس بادهای تیزاب 85
  بخش مرکزی – جنوب روستای مهرآباد ندارد   قاجاریه آس بادهای مهرآباد 86
  بخش مرکزی – مقابل حسینیه خرگرد ندارد   قاجاریه آس بادهای خرگرد 87
  بخش سنگان – جنب حسینیه برآباد ندارد   قاجاریه آس بادهای شماره 1 برآباد 88
  بخش سنگان – جنب مدرسه برآباد ندارد   قاجاریه آس بادهای شماره 2 برآباد 89
  بخش سنگان – داخل بافت روستای برآباد ندارد   قاجاریه آس بادهای شماره 3 برآباد 90
  بخش سنگان – داخل بافت روستای برآباد ندارد   قاجاریه آس بادهای شماره 4 برآباد 91
   
   
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق